www.Stats.in.th จำนอง,รีไฟแนนซ์บ้าน,สินเชื่อบ้าน,จำนองบ้าน,จำนองที่ดิน,จำนองบ้าน,รับจำนอง,กู้บ้าน,ขายฝาก,ติดขายฝาก,ทำเรื่องเข้าธนาคาร,ไถ่ถอนแบงก์
 สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 
           
ข้อ ๑. เงินได้จากการขายหรือโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้  ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

๑.๑ เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา ที่ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยาหรือการปกครองท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เฉพาะเงินได้จากการขายในส่วนที่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท   ตลอดปีภาษีนั้น

๑.๒ เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตร  โดยชอบด้วยกฎหมายของตนโดยไม่มีค่าตอบแทน บุตรชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
๑.๓ เงินค่าทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้เฉพาะที่ดิน  ที่ต้องเวนคืน และอสังหาริมทรัพย์อื่นบนที่ดินที่ต้องเวนคืน

ข้อ ๒. กรณีบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลหรือกองมรดกที่ยังมิได้  แบ่งเป็นผู้ขายหรือผู้โอน จะต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ในการเรียกเก็บ  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ดังต่อไปนี้
 
๒.๑ สำหรับการขายหรือโอนอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา ให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ ๕๐ ของเงินได้ เหลือเท่าใด ถือเป็นเงินได้สุทธิ แล้วหาร ด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้คำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ ได้เท่าใดให้คูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใด ให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น
 
ในกรณีการขายหรือโอนอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ่งซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยา หรือการปกครองท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ  ให้คำนวณภาษี ณ ที่จ่าย ตามเกณฑ์ในวรรคหนึ่งเฉพาะเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  ตลอดปีภาษีนั้น  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ไต่สวนแล้ว
 
๒.๒ สำหรับการขายหรือโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นนอกจาก ๒.๑ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามอัตราที่กำหนดในข้อ ๔ เหลือเท่าใดถือเป็นเงินได้สุทธิ แล้วหารด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้คำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ ได้เท่าใดให้คูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใด ให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น
 
การหักภาษีตาม ๒.๑ และ ๒.๒ กรณีขายหรือโอนอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก  หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางค้าหรือหากำไร เมื่อคำนวณภาษีแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐   ของราคาขาย
 
คำว่า "จำนวนปีที่ถือครอง" ใน ๒.๑ หรือ ๒.๒ หมายถึงจำนวนปีนับตั้งแต่ปีที่ได้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริม ทรัพย์ถึงปีที่โอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้าเกินสิบปีให้นับเพียงสิบปี เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี
 
ข้อ ๓. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นผู้ขายหรือผู้โอน ให้หักและหรือนำส่งภาษีเงินได้  ในอัตราร้อยละ ๑ ของราคาขาย (ทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม) กับราคาประเมินทุนทรัพย์  ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวนใดสูงกว่าให้ถือจำนวนนั้นเป็นราคาขาย
 
ข้อ ๔. การหักค่าใช้จ่ายตาม ๒.๒ ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ดังต่อไปนี้

   จำนวนปีที่ถือครอง

ร้อยละของเงินได้

๑ ปี

๙๒

๒ ปี

๘๔

๓ ปี

๗๗

๔ ปี

๗๑

๕ ปี

๖๕

๖ ปี

๖๐

๗ ปี

๕๕

๘ ปีขึ้นไป

๕๐

ตัวอย่างการคำนวณภาษี
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพย์
กรณีบุคคลธรรมดา
ตัวอย่างที่ (1)   การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา
 
1. ข้อมูล
 
1.1 จดทะเบียนขายเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2549 อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หาเมื่อ พ.ศ.2545
 
ถือครองมา 5 ปี วันนี้ได้ตกลงโอนในราคา 2,800,000 บาท และพนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณราคาประเมินทุน
 
ทรัพย์ ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เป็นเงิน 2,000,000 บาท
 
1.2 กรณีได้มาโดยทางมรดก หรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา ให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ของเงินได้
 
1.3 บัญชีอัตราภาษีเงินได้ สำหรับบุคคลธรรมด

เงินได้สุทธิไม่เกิน

100,000 บาท

ร้อยละ  5 

เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

100,000 บาท   -   500,000 บาท

ร้อยละ 10

เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

500,000 บาท   -   1,000,000 บาท

ร้อยละ 20

เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

1,000,000 บาท   -   4,000,000 บาท

ร้อยละ 30

เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

4,000,000 บาท

ร้อยละ 37

 
หมายเหตุ กรณีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับเงินได้สุทธิ 100,000 บาทแรก
 
2.วิธีการคำนวณ

2.1 ทุนทรัพย์ที่ถือเป็นเงินได้
     (ราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม)

      หักค่าใช้จ่าย ร้อยละ 50       (2,000,000 x 50)
      
                                                         
100

เป็นเงิน 2,000,000 บาท 


เป็นเงิน 1,000,000 บาท 
 

2.2 เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย (2,000,000 - 1,000,000) 

เป็นเงิน 1,000,000 บาท

2.3 เงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม 2.2 หารด้วยปีที่ถือครอง) 

                            (1,000,000) 
 
                                    5

. 
เป็นเงิน   200,000 บาท 
 

 2.4 ภาษีเงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม 2.3 คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ฯ) 

                             100,000 x  5                =      5,000 
                                   100

                             100,000x  10              =    10,000 
                                   100

เป็นเงิน  15,000 บาท

2.5 ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ (ตาม 2.4 คูณด้วยปีที่ถือครอง)  

        15,000 X 5

. 
เป็นเงิน    75,000 บาท

อสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา (นอกเขต กทม. เทศบาลเมืองพัทยา)
 
ตัวอย่างที่ (2) การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หาโดยอสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่นอกเขต กทม. เทศบาลเมืองพัทยา
 
1. ข้อมูล
 
1.1 จดทะเบียนขายเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2549 อสังหาริมทรัพย์ได้มาโดยรับให้เมื่อ พ.ศ.2545 ถือครองมา 5 ปี วันนี้ได้ตกลงโอน ในราคา 2,800,000 บาท และพนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามบัญชีกำหนดราคาประเมินฯ เป็นเงิน 2,000,000 บาท
 
1.2 เฉพาะกรณีมรดกหรือได้รับให้โดยเสน่หา สำหรับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล  หรือเมืองพัทยา  หรือการปกครองท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ให้คำนวณภาษีเฉพาะเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  ในส่วนที่เกิน 200,000 บาท   ตลอดปีภาษีนั้น
 
1.3 หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ของเงินได้  
 
1.4 บัญชีอัตราภาษีเงินได้ สำหรับบุคคลธรรมดา
 

เงินได้สุทธิไม่เกิน

100,000 บาท

ร้อยละ  5 

เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

100,000 บาท   -   500,000 บาท

ร้อยละ 10

เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

500,000 บาท   -   1,000,000 บาท

ร้อยละ 20

เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

1,000,000 บาท   -   4,000,000 บาท

ร้อยละ 30

เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

4,000,000 บาท

ร้อยละ 37

หมายเหตุ กรณีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับเงินได้สุทธิ
100,000 บาทแรก
 
2. วิธีการคำนวณ
 
2.1 ทุนทรัพย์ที่ถือเป็นเงินได้ (ราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม)   หักด้วยจำนวนเงินที่ได้รับยกเว้น

         2,000,000 - 200,000  

        หักค่าใช้จ่าย ร้อยละ 50       (1,800,000 x 50) 
..............................................              .100
เป็นเงิน 2,000,000 บาท 
  
เป็นเงิน   1,800,000 บาท

เป็นเงิน   900,000 บาท
  
2.2 เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย (1,800,000 -  900,000)  เป็นเงิน      900,000 บาท
2.3 เงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม 2.2 หารด้วยปีที่ถือครอง) 
               (900,000) 
                       5
. 
เป็นเงิน      180,000 บาท 
 
 2.4 ภาษีเงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม 2.3 คูณด้วยอัตราภาษี) 
              100,000 x  5                 =      5,000  
                   100 
              80,000 x  10                 =     8,000  
                      100
เป็นเงิน       13,000 บาท
2.5 ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ (ตาม 2.4 คูณด้วยปีที่ถือครอง)  
        13,000 X 5
. 
เป็นเงิน       65,000 บาท
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นนอกจากมรดกหรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา
 
ตัวอย่างที่ (3) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นนอกจากมรดกหรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา
 
1. ข้อมูล
 
1.1 จดทะเบียนขายเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2549 อสังหาริมทรัพย์ได้มาโดยซื้อมาเมื่อ พ.ศ.2545 ถือครองมา 5 ปี วันนี้ได้ตกลงโอนในราคา 2,800,000 บาท และพนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามบัญชีกำหนดราคาประเมินฯ เป็นเงิน 2,000,000 บาท
 
1.2 บัญชีอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 165 พ.ศ.2529) เฉพาะในกรณีได้มาทางอื่นนอกจากมรดกหรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา

จำนวนปีที่ถือครอง

ร้อยละของเงินได้

1 ปี

92

2 ปี

84

3 ปี

77

4 ปี

71

5 ปี

65

6 ปี

60

7 ปี

55

     8 ปี ขึ้นไป

50

 
1.3 บัญชีอัตราภาษีเงินได้ สำหรับบุคคลธรรมดา

เงินได้สุทธิไม่เกิน

100,000 บาท

ร้อยละ  5 

เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

100,000 บาท   -   500,000 บาท

ร้อยละ 10

เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

500,000 บาท   -   1,000,000 บาท

ร้อยละ 20

เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

1,000,000 บาท   -   4,000,000 บาท

ร้อยละ 30

เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

4,000,000 บาท

ร้อยละ 37

 
หมายเหตุ กรณีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับเงินได้สุทธิ 100,000 บาทแรก
 
2. วิธีการคำนวณ

2.1 ทุนทรัพย์ที่ถือเป็นเงินได้(ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่คณะกรรมการกำหนด) 
        หักค่าใช้จ่าย ร้อยละ 65       (2,000,000 x 65) 
 .......................................                  ...100

เป็นเงิน   2,000,000 บาท 
เป็นเงิน   1,300,000 บาท 
 
2.2 เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย (2,000,000 - 1,300,000)  เป็นเงิน      700,000 บาท
2.3 เงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม 2.2 หารด้วยปีที่ถือครอง) 
               (700,000) 
                      5
. 
เป็นเงิน    140,000  บาท 
 
 2.4 ภาษีเงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม 2.3 คูณด้วยอัตราภาษี) 
             100,000 x  5                =      5,000  
                   100 
              40,000 x  10               =      4,000  
                       100 
เป็นเงิน     9,000    บาท
2.5 ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ (ตาม 2.4 คูณด้วยปีที่ถือครอง)  
                   9,000x5
. 
เป็นเงิน    45,000   บาท
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการขายอสังหาริมทรัพย์
  • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขายอสังหาริมทรัพย์
กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ตัวอย่างที่ (4) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขายอสังหาริมทรัพย์
 
1. ข้อมูล
 
บริษัท ก จำกัด ซื้อที่ดินมาเมื่อ 5 ปีก่อน และได้ขายไปเป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท  ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฏหมายที่ดิน 12,000,000 บาท โดยได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และนิติกรรมในเดือนตุลาคม 2549
 
2. วิธีการคำนวณ
2.1 ราคาขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นเงิน   15,000,000 บาท 
  2.2 ราคาขายอสังหาริมทรัพย์
         (ตามราคาประเมินที่ใช้จดสิทธิและนิติกรรม)
เป็นเงิน   12,000,000 บาท 
  2.3 ราคาที่ใช้คำนวณ เป็นเงิน   15,000,000 บาท 
  2.4 คูณอัตราภาษีร้อยละ ร้อยละ 1
  2.5 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (15000000 x 1)
                                            100
150,000 บาท
 
ภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์
กรณีภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตัวอย่างที่ (5) การคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ
 
1. ข้อมูล
 
บริษัท บางกอกการเกษตร จำกัด ประกอบกิจการจัดสรรที่ดินขาย ปรากฏว่าในเดือน มกราคม มีรายรับจากการขายที่ดิน (ก่อนหักรายจ่าย) เป็นเงิน 1,000,000 บาท แต่ราคาประเมินที่ใช้จดสิทธิและนิติกรรม 800,000 บาท นอกจากนี้ ได้ยกที่ดินให้กรรมการบริษัท 1 แปลง คิดเป็นมูลค่า ตามราคาประเมินที่ใช้จดสิทธิและนิติกรรม
500,000 บาทอีกด้วย บริษัทจะต้องคำนวณภาษี ธุรกิจเฉพาะสำหรับเดือนมกราคม ดังนี้
 
2. วิธีการคำนวณ
2.1 รายรับจากการขายที่ดินและยกที่ดินให้ผู้อื่น (ถือว่าขาย) เป็นเงิน   1,500,000 บาท 
  2.2 เสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3 = 3 x 1,500,000
                                                                             100
เป็นเงิน   45,000 บาท 
  2.3 เสียภาษีท้องถิ่นอีกร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นเงิน   4,500 บาท 
  2.4 รวม เป็นเงิน   49,500 บาท 
 
อากรแสตมป์ 
กรณีอากรแสตมป์
ตัวอย่างที่ (6) การคำนวณอากรแสตมป์
 
1. ข้อมูล
 
นาย สมเกียรติ ขายที่ดินเป็นเงิน 1,400,500 บาท ราคาประเมินที่ใช้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 800,000 บาท จะต้องเสียอากรแสตมป์ ดังนี้
 
2. วิธีการคำนวณ
2.1 รายรับจากการขายที่ดิน เป็นเงิน   1,400,500 บาท 
  2.2 เสียอากรแสตมป์       1,400,500  = 7,002.50
                                             200
เป็นเงิน   7,003 บาท 

ที่มา:กรมที่ดิน,กรมสรรพากร

Tags : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ภาษีที่ดิน ภาษีบ้าน ภาษีซื้อขายบ้านที่ดิน ภาษีขายฝาก ภาษีครอบครอง จำนอง ขายฝาก รับจำนอง รับขายฝาก จำนองบ้าน จำนองที่ดิน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view